ม.เกษตรศาสตร์ คว้า 7 รางวัลจากการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  และ  ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 2/2567 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พร้อมนี้ได้นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเข้ารับรางวัลประกวดผลงานด้านความยั่งยืนของบุคลากร และคณาจารย์ ในประเภทบทความวิชาการและโปสเตอร์ภายใต้ "Theme : Action toward a carbon neutral society" โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับรางวัลทุกประเภทการประกวด ดังนี้

🔶️ ประเภทบทความทางวิชาการ 🔶️

1.นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovation for Sustainability) ได้รับรางวัล

🏅อันดับที่ 1 ผลงาน เรื่อง "นวัตกรรมขจัดไขมัน FOGiATK (โฟกีแทค)" สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

2. พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Common but Differentiated Responsibilities) ได้รับรางวัล

🏅อันดับที่ 2 ผลงานเรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวทางการดำเนินงานในระดับอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" คณะสิ่งแวดล้อม บางเขน

🏅อันดับที่ 3 ผลงานเรื่อง "การจัดการการเรียนรู้เครื่องมือวิทยาศาสตร์" ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

🔶️ ประเภทโปสเตอร์🔶️

1.นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovation for Sustainability) ได้รับรางวัล

🏅อันดับที่ 1 ผลงาน เรื่อง "ถังหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศ(Zero organic waste)" คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา

🏅อันดับที่ 2 ผลงาน เรื่อง "โครงการครัวเศรษฐศาสตร์พอเพียง" คณะเศรษฐศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา

🏅อันดับที่ 3 ผลงาน เรื่อง "ระบบนัดหมายผ่านเว็ปไซต์เพื่อขอรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา KU Happy Place Center" กองพัฒนานิสิต บางเขน

2.พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Common but Differentiated Responsibilities) ได้รับรางวัล

🏅อันดับที่ 3 ผลงาน เรื่อง "IFRPD-KU คัดแยกขยะอินทรีย์สู่การผลิตสารปรับปรุงดินลดโลกร้อน" สถาบัณค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร