ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประเพณีปอยส่างลอง หรือพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ที่วัดปุงยาง บ้านปุงยาม อ.ปางมะผ้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดน และเป็นงานปอยส่างลองงานสุดท้ายของปี 2567 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 ที่วัดปุงยาม บ้านปุงยาม หมู่ที่5 ตำบลนาปูป้อม อำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง ภายใต้โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจัดวันที่ 19 - 22 เมษายน 2567 ณ วัดปุงยาม บ้านปุงยาม หมู่ที่ 5 ตำบลนาปูป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดน โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นงานปอยส่างลองงานสุดท้าย ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญของชุมชน ที่แสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ของประชาชนจากหลายหมู่บ้าน ที่เป็นหมู่บ้านตามแนวชายแดน

ทั้งนี้ ประเพณีปอยส่างลอง หรือ พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประเพณีที่เกิดจากพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่า “การได้บวชส่างลองจะได้บุญกุศลสูงสุด” มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ จึงมีการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง ขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้คงอยู่สืบไป