จังหวัดพังงา บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ 21 เมษายน 2567  ที่วัดประชุมศึกษา (วัดทุ่งมะพร้าว) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระวิมลวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนิคมสโมสร เจ้าคณะจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ นายกลวัชร์ ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ปลัดจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองสามเณร เข้าร่วมในพิธี

ด้วยปี 2567 นับเป็นช่วงระยะเวลาอันเป็นมหามงคล เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้กำหนดให้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567 จำนวน 73 รูป 

สำหรับโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการเข้าร่วมในการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา และเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย