อธิบดีกรมการจัดหางาน ย้ำเตือนแรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ทำงานตาม MOU เมื่อทำงานครบ 4 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ก่อนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด หากอยู่เกินกำหนดมีความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมือง

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า แรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) จะได้รับอนุญาตทำงาน 2 ปี ต่ออายุได้อีกไม่เกิน 2 ปี และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 ปีแล้วต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องแรงงาน 3 สัญชาติ ที่เข้ามาทำงานตามระบบ MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2566เดินทางกลับประเทศต้นทางภายในวันที่ 30 เมษายน 2567  (มติครม. 3 ต.ค. 66 ในส่วน MOU ครบ 4 ปีขึ้นไป) รวมถึงแรงงานที่เข้ามาทำงานตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ก่อนที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นสุด (วีซ่าหมดอายุ) หากอยู่เกินกำหนดอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (over stay) จะมีความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมือง โดยนายจ้าง/ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ (นจ. 2) ได้ล่วงหน้า หากประสงค์จะนำแรงงานดังกล่าวกลับเข้ามาทำอีกครั้ง เพื่อลดระยะเวลาดำเนินการ ณ ประเทศต้นทาง 

นายสมชาย กล่าวว่า เดิมเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 ปี (ทำงาน 2 ปี + ต่ออายุ 2 ปี) แรงงานต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง และพักเป็นระยะเวลา 30 วัน จึงสามารถกลับเข้ามาทำงานในประเทศตาม MOU ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน และทางการของทั้ง 3 ประเทศ ได้หารือเพื่อปรับปรุงขั้นตอนให้แรงงานทำงานครบวาระ สามารถกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้แรงงานสามารถเดินทางกลับออกไปบริเวณชายแดน และกลับเข้ามาประเทศไทยได้ทันทีถ้าเอกสารครบถ้วน (มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) เพื่อตอบสนองความต้องการใช้แรงงานของนายจ้าง/ผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้สามารถจ้างแรงงานคนเดิมที่คุ้นเคยและมีประสบการณ์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 และติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานอย่างใกล้ชิด ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน doe.go.th

#กรมการจัดหางาน #กระทรวงแรงงาน #แรงงาน #ข่าววันนี้