เมื่อวันที่ 18 เม.ย.67 ที่ห้องประชุมศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการแถลงข่าวและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จังหวัดตรัง และการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมฯ (ผ่านระบบ : Video Conference) โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามที่ จังหวัดตรังได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2567 จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเริ่มรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 3 เมษายน 2567 และดำเนินการในช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2567 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 2567 ภายใต้หัวข้อ "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" และเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะ "ดื่มไม่ขับ" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567จังหวัดตรัง โดยจัดเก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาล บัดนี้ การดำเนินการช่วงคาบคุมเข้มข้นได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดตรัง ดังนี้

สถิติสะสมรวม 7 วัน (วันที่ 11-17 เมษายน 2567) เกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 52 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ จำนวน 56 คน ผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย อำเภอที่มีผู้เสียชีวิต ประกอบด้วย อำเภอปะเหลียน 2 ราย อำเภอห้วยยอด และอำเภอรัษฎา อำเภอละ 1 ราย

โดยจากผลการดำเนินงานดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดตรัง จะได้ถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดตรังต่อไป

ทั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนในการให้ความร่วมมือการปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นอย่างดีขอบคุณเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก ด่านชุมชน จุดบริการ ทุกท่าน และขอขอบคุณภาคเอกชนที่สนับสนุนน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน