บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (บีเอสที) นำโดยผู้บริหารที่ดูแลชุมชนต่างๆ ตามแผนโครงการ BST to Community หรือ B2C ร่วมกับ กลุ่มผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุของแต่ละชุมชน ถือเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง ประเพณีรดน้ำผู้ใหญ่นั้นเป็นประเพณีของไทยและสืบเนื่องมาจากประเพณีงานสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงออกถึงการเคารพนับถือ แสดงถึงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง บีเอสที ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามอย่างยั่งยืน และยังได้ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗ แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน ๓๘ ชุมชนๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐ บาท ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๖ บีเอสที "มุ่งมั่นความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมอยู่คู่ชุมชน"

​​​​​​​

บีเอสที "มุ่งมั่นความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมอยู่คู่ชุมชน"