นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ได้เห็นชอบให้แรงงาน 3 สัญชาติ  ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศบ้านเกิด อยู่กับครอบครัว ไปไหว้พระขอพรได้เพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม (Re-entry) 1,000 บาท เฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น ซึ่งผู้ที่ได้รับการผ่อนผันจะต้องเป็นแรงงานสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non L-A Visa) รวมถึงผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยขอให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางเข้า – ออกประเทศไทยตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ตามระยะเวลาดังกล่าว 

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า ผู้ที่เดินทางในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน เจ้าหน้าที่จะประทับตราอนุญาตให้เดินทางออก - เข้าราชอาณาจักรในหนังสือเดินทางเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) แต่หากประสงค์จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยหลังจาก วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 หรือยังไม่ทราบกำหนดการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยที่แน่ชัด จะต้องยื่นคำขอ Re-Entry ตามปกติ มิฉะนั้นการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุด

อย่างไรก็ตามช่วงเทศสงกรานต์ปี 2567 นี้ เดินทางกลับบ้านปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก กรมการจัดหางาน ระยะเวลาการผ่อนผันดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนด ขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานอย่างใกล้ชิด ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ 
 https://www.youtube.com/shorts/mDQ1-AJrrYY