สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญทุกท่านร่วม งานสัมมนาในหัวข้อ PIM's Work-based Education Forum ครั้งที่ 16 หัวข้อ “Quality Management in Work-based Education : ระบบบริหารคุณภาพ เพื่อการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง” วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารคุณภาพที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี พีไอเอ็ม บรรยายพิเศษ หัวข้อ "PIM Work-based Education : การปรับตัวของอุดมศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง" พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พีไอเอ็ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ รองอธิการบดี ส่วนพัฒนางานบริการวิชาการและองค์กร บรรยาย หัวข้อ "ระบบบริหารคุณภาพเพื่อจัดการศึกษาแบบ Work-based Education" และดร.ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี ผู้อำนวยการสำนักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา บรรยายหัวข้อ "ระบบบริหารคุณภาพเพื่อจัดการศึกษาแบบ Work-based Education"

ปิดท้ายด้วยช่วง Panel Discussion หัวข้อ การประกันคุณภาพระบบ EdPEx และ AUN-QA โดย ดร.ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี ผู้อำนวยการสำนักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ณัฐปภัสร์ ศิริสุขชัยถาวร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการอาหาร ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.มัลลิกา บุญญาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดีและบริหารความยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Onsite & Online ณ ห้อง 4-0806 ชั้น 8 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ และ Live Streaming ผ่าน Facebook : PIM Ready to Work (https://www.facebook.com/pimreadytowork) สัมมนาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนามาที่ E-mail : [email protected][email protected]  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรทัย โทรศัพท์ 02 855 0276, คุณกนกวรรณ โทร. 02 855 0277