“พิมพ์ภัทรา”  เผย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับร่างแผนนำกากแคดเมียมนำไปฝังกลบที่ จ.ตากแล้ว เร่งตรวจสอบความพร้อมบ่อฝังกลบหวั่นกระทบประขาชน นัดหารือผู้เกี่ยวอีกครั้ง 13 เมษายน 

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รายงานความคืบหน้าการจัดการการตะกอนแดคเมียม ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำวันที่ 12 เมษายน 2567 โดยระบุว่า  จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขนย้ายกากแคดเมียมและกากสังกะสี โดย ที่ประชุมได้หารือกันใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย
 
1. พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหา และการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่ง รวอ. ได้ลงนามเมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา และคำสั่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขนย้ายกากแคดเมียมและกากสังกะสี เพื่อหาความเชื่อมโยง โดยที่ประชุมเห็นว่า คณะกรรมการอำนวยการ ฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ และจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล จัดทำแผนและแนวทางเบื้องต้น เพื่อให้ฝ่ายเลขาของคณะทำงานแก้ไขปัญหา ฯ นำเสนอในที่ประชุม ซึ่งมี ปกอ. เป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ


2. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดย สอจ.ตาก สอจ.สมุทรสาคร และ สอจ.ชลบุรี และ กรอ. ได้ปรับปรุงคำสั่ง / ออกคำสั่ง เมื่อวันที่ 10 และ 11 เมษายน ถึงสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายกากแคดเมียมโดยผิดกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งการเพิกถอนการอนุญาตขนกาก การสั่งการตาม พ.ร.บ.โรงงาน และ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย แต่ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงคำสั่งอีกครั้งหลังจากได้พิจารณาแผนการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม ซึ่งทาง บมจ.เบาด์แอนด์บียอนด์(Beyond) จะส่งให้ อก. ภายในวันที่ 13 เมษายน 2567

3.เมื่อช่วงบ่าย วันนี้ (12 เมษายน) กพร. ได้รับข้อมูล ร่างแผนนำกากแคดเมียม กลับโรงงานที่ตาก และปิดบ่อฝังกลบ จาก Beyond และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาร่างแผนที่เสนอแล้ว คณะกรรมการอำนวยการ ฯ ยังมีความกังวลในเรื่องวันที่สิ้นสุดการดำเนินงาน (ประมาณกันยายน 2567) จำนวนรถบรรทุก (10 คัน น้ำหนักบรรทุก 30 ตันต่อคัน) สภาพของบ่อฝังกลบ ระบบบำบัดน้ำเสีย กระบวนการปรับเสถียรกากแคดเมียม ขั้นตอนการเคลื่อนย้าย และการดำเนินงานตามมาตรการ EIA จึงได้นัดหมายผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ Beyond หารือกับคณะกรรมการอำนวยการ ฯ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน เวลา 14.00 น.  อนึ่ง Beyond ได้แจ้งว่าดำเนินการปิดคลุมบ่อที่ 4 เรียบร้อยแล้ว

4. คณะกรรมการอำนวยการ ฯ ได้พิจารณาแนวทางการเคลื่อนย้ายกากแดคเมียม ซึ่งยกร่างโดย กรอ. และมีความเห็นเล็กน้อยเกี่ยวกับ ขั้นตอนและวิธีการปรับเสถียร และการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมไปพักที่โกดัง ก่อนลงหลุมฝังกลบ โดยคณะกรรมการไม่อยากให้มีการเคลื่อนย้ายหลายครั้ง ควรนำออกจากรถเข้าสู่หลุมฝังกลบและอาจปรับเสถียรภายในหลุมเลย ซึ่งจะได้หารือความเป็นไปได้กับ Beyond ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายนนี้เช่นกัน

5. เพื่อให้การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการอำนวยการ และผู้เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการตั้งกลุ่มไลน์เฉพาะ ระหว่าง ทีมงานฝ่ายเลขา ฝ่ายกฎหมายของทั้ง 3 กรม  สอจ.ใน 3 พื้นที่ และ กร 1 กรอ. และ  6.คณะกรรมการอำนวยการ ฯ ได้กำหนดการประชุมเพื่อ update สถานะและยกร่างแผนการขนย้ายกากแคดเมียม ทุกวันระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 ในช่วง 14.00 น. เป็นต้นไป