เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทยพบหารือ Mr. Peter Lam, Chairman HKTDC สภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council: HKTDC) และเชิญชวนผู้ประกอบการฮ่องกงลงทุนในไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม soft power ของไทย เช่น อาหาร การท่องเที่ยว และภาพยนต์ รวมถึงสินค้าเกษตร


 
ผูัแทนการค้า เปิดเผยภายหลังการหารือ HKTDC ย้ำว่า นักลงทุนฮ่องกงมีความสนใจลงทุนผ่าน Green Fund ของรัฐบาลไทย  พร้อมยินดีให้การสนับสนุน Softpower สินค้าไทย และอาหารไทย ในการขยายตลาดทั้งในฮ่องกงและจีน โดยปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของคนจีนเปลี่ยนไปอย่างมาก ซึ่ง HKTDC มีแผนการจัดงาน Expo ตลอดทั้งปี และยินดี promote สินค้าไทย และสินค้า Soft power สู่ตลาดฮ่องกงและจีน ด้วยแพลตฟอร์ม B to B (Business to Business) และต่อยอดเป็น B to C (Business to Customer)  โดยเฉพาะสินค้าเกษตรไทยในตลาดฮ่องกง จะต้องพัฒนาระบการขายเป็นระบบ online มากยิ่งขึ้น 


 
ผู้แทนการค้า กล่าว HKTDC มุ่งหวังให้ฮ่องกง เป็น ศูนย์กลางการลงทุน และศูนย์กลางการแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการมาร่วมแสดงสินค้า 22,000 ราย และมีผู้ซื้อและเยี่ยมชมถึง 430,000 คน นอกจากจากนี้ HKTDC สนใจที่จะขยายตลาดสู่อาเซียนและตะวันออกกลางมากขึ้นด้วย โดยได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมแสดงสินค้าและนิทรรศการในฮ่องกง

“ปัจจุบัน ฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 7 คู่ค้าลำดับที่ 13 ของการค้าในปี 2566 มีมูลค่า 13,708 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 6.94 เทียบกับปี 2565 เป็นการส่งออก 11,096 ล้านเหรียญสหรัฐ การนำเข้า 2,612 ล้านเหรียญสหรัฐ เกินดุลการค้า 8,483 ล้านเหรียญสหรัฐ” ผู้แทนการค้า กล่าว