สโมสรนักศึกษาและงานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ CDTI Volunteer Camp ปีที่ 5 “จิตรลดารวมพล สู่ชุมชนสรรพยา” ลงพื้นที่ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พัฒนาชุมชนเรียนรู้การช่วยเหลือสังคม

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ CDTI Volunteer Camp ตั้งแต่ปีที่หนึ่งถึงปัจจุบันบุคลากร นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยเหลือสังคม สร้างความสุขเพื่อส่วนรวม สิ่งที่สถาบันมุ่งเน้นมาตลอดคือการสร้างจิตสำนึกที่ดีมีความเสียสละ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน นอกจากนี้นักศึกษายังได้นำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงก่อให้เกิดทักษะการทำงาน การวางแผน การแก้ปัญหา

การดำเนินโครงการครั้งนี้คณะได้ลงพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยลงพื้นที่ 3 แห่งคือ โรงเรียนอนุบาลสรรพยา เพื่อติดตั้งระบบเครือข่ายและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงโต๊ะเขียนหนังสือ และตีเส้นสนามกีฬา เทศบาลตําบลสรรพยา เพื่อจัดทำประตูโครงเหล็ก ณ ศาลากลางริมน้ำ ปรับปรุงและทาสีผนังห้องศูนย์เรียนรู้ และเพ้นท์สีภาพวาดการ์ตูนและทาสีทางเดินรอบอาคารเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลสรรพยา เพื่อติดตั้งไฟฟ้าโรงอาหาร และการจัดทำหลังคาอาคารเอนกประสงค์
          

นายจักรกฤษณ์ ยางเดิม อุปนายกสโมสรนักศึกษาชายสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า การดำเนินโครงการครั้งนี้ถึงแม้จะมีอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงานแต่ทีมงานทุกคนร่วมใจกันให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ตลอดระยะเวลา 6 วัน ทีมงานทุกคนมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อให้การลงพื้นที่พัฒนาชุมชนผ่านไปด้วยดี และให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด