วันที่ 3 เม.ย.67 พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ครบรอบปีที่ 115 โดยมี พลโท ณรงค์ สวนแก้ว เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก และ พลตรี เจษฎ์ จันทรสนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ให้การต้อนรับ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2452 โดยความริเริ่มของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นนำของภูมิภาค ที่ผลิตผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการ ผู้นำทางทหารที่มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมให้แก่กองทัพ รวมทั้งสนับสนุนให้การศึกษาแก่หน่วยงานราชการอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปัจจุบันมีการจัดฝึกอบรมในความรับผิดชอบ 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการบริหารความมั่นคงการทัพบก, หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก, หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบสำหรับผู้บริหาร และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคงศึกษา)

ซึ่งในปีนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประจำปี 2566 นับเป็นศิษย์เก่าดีเด่นท่านที่ 84 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศฯ และมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง อาทิ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และหม่อมราชวงศ์ นริศรา จักรพงษ์ ในนามผู้สืบเชื้อสายผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เข้าร่วมพิธี โดย พลเอก เจริญชัย  หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรหลักประจำชุดที่ 74 ในปีการศึกษา 2538 ทั้งนี้ศิษย์เก่าดีเด่นทุกท่านถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ที่ได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกองทัพ เป็นผู้นำในการปกป้องรักษาอธิปไตย ความสงบ ความมั่นคงของประเทศ รวมถึงการวางแผน บริหารจัดการ พัฒนากองทัพบกให้มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและนานาประเทศ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทำงาน และเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชา

โดยหลังจากจบภารกิจ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ผู้บัญชาการทหารบกมีกำหนดการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหาร เพื่อติดตามการดำเนินงาน มอบนโยบายคณะกรรมการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชายไทยและครอบครัวที่เดินทางมาเข้ารับการตรวจเลือก รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครใจเข้าสู่ครอบครัวกองทัพบก ในหน่วยตรวจเลือกพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป