ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  น.พ.ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รุ่นที่ 1 

โดยในการประชุมมีการชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและแนวทาง ปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากนั้นมีการบรรยายเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ในพื้นที่ชายแดน และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ "เรื่อง การเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ในพื้นที่ชายแดน” (แบบฝึกตามสถานการณ์โรคที่ได้รับมอบ) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดการประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค และทีมจากกงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5 จังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยายการประชุมในครั้งนี้