สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ในช่วงแรกได้เดินพบปะ และรับประทานอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี ที่มาออกบู๊ธอาหาร ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รู้จักอาหารแต่ละท้องที่ และลิ้มลองรสชาด ภายในงานมีนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นางสาวลักษิกา เนตรสว่าง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายดุสิต จิรภัรากร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายเอกชัย พลอยหิน ที่ปรึกษานายก อบจ.ราชบุรี สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ดร.ณัทพล ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ และเครือข่ายวัฒนธรรม ร่วมเยี่ยมชมบูธอาหาร และนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จากนั้น นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธี ได้ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมเกล้าถวายสักการะแด่พระองค์ท่าน ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา โดยนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรัฐบาลประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสักการะแด่พระองค์ท่าน  และเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ สำนึกรัก และหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่แสดงออกถึง เอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันได้แก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฎศิลป์  และดนตรี ตลอดจนวิถีชีวิตและประเพณีต่างๆ อันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คน ในผืนแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา


                     
สำหรับการจัดโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ที่ดำเนินการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อน้อมเกล้าถวายสักการะแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ ศิลปวัฒนธรรม ช่วยกันดูแล ทำนุบำรุงรักษาให้อยู่คู่กับท้องถิ่น และอนุชนรุ่นหลังต่อไป
                       
โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การบรรเลงดนตรีไทย ซุ้มอาหารพื้นบ้านของ 8 ชาติพันธุ์  การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงโขน  ของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งนี้ การจัดโครงการอนุรักษ์มรดกไทย  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 101,000 บาท  และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมตำบล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงาน และ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา