วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า  ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2567  

 

พร้อมด้วย นางมณฑา ฉันทดิลก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง อัยการ นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ รองนายก อบจ.อ่างทอง นายอำเภอ และประชาชนเข้าร่วมพิธี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติ  อีกทั้งเป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเพื่อเป็นมรดกของประเทศชาติ

ในการนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับชมการแสดงรำถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และเยี่ยมชมนิทรรศการที่ได้จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และการทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย พร้อมทั้ง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567