เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 2 เม.ย.67 ที่วัดพรุใหญ่ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร พระครูสถิตญาณประยุต (หลวงปู่บุญมี)เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่  ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่ และเทิดพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.67  ซึ่งในพิธีจัดให้มีขวนแห่เจ้านาคด้วยกลองยาว จากหน้าหอฉันแห่รอบอุโบสถจำนวน 3 รอบ ก่อนเข้าสู่อาคารปฏิบัติธรรม ดำเนินตามขั้นตอนของการเข้าสู่บรรพชา-อุปสมบท  โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ชุมพร ร่วมในพิธี


         นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ชุมพร กล่าวว่า โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพรเขต 1 ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ให้ร่วมปรึกษาหารือถึงกิจกรรม ที่จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ หรือ 72 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ใน วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน คือวันนี้ ซึ่งได้ข้อสรุปจากการหารือว่าให้มี การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2567 ขึ้น เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง วัดพรใหญ่กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยกำหนดให้มีพิธีปลงผมเจ้านาคในวันที่ 1 เมษายน 2567 และทำพิธีบรรพชาในวันนี้( 2 เมษายน 2567) ณ วัดพรุใหญ่ โดยการนำของพระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้


            1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ

             2. เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้เยาวชนรู้สึกเคารพรัก หวงแหน ในสถาบันหลักของ ชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ทำหน้าที่พิทักษ์ รักษาให้ดำรงอยู่ ตลอดไปด้วยความสำนึกในพระคุณ
             3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาตนเองในระหว่างปิดภาคเรียนภาค ฤดูร้อนให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักของศีลธรรม สามารถนำหลักธรรมและกิจกรรมการ ค่าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
            4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด เห็นคุณค่าของตนเอง สำนึกรักบ้านเกิด มีความรู้สึกรักและกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และผู้อาวุโส มีความรักสามัคคีในหมู่พวกและเป็นประชากรที่ดีของชาติ


             ในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนเจ้านาคที่เข้าบรรพชาในโครงการนั้น ส่วนหนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้นักเรียนสมัครเข้าบรรพชาด้วยความสมัครใจโดยความเห็นขอบของผู้ปกครอง อีกส่วน หนึ่ง ทางวัดได้ประชาสัมพันธ์ไปถึงโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ผู้นำชุมชน ทำให้ ได้จำนวนผู้เข้าบรรพชา จำนวน 74  ระยะเวลาบรรพชานั้น วัดพรุใหญ่ได้กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน -10 พฤษภาคม 2567 รวมเวลา 40 วัน และกำหนดวันลาบรรพชาในวันที่ 10 พฤษภาคม2567