ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ จัดการประกวดผลผลิตมะม่วงในงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2567 ณ กองอำนวยการประกวดหอประชุมอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเกษตรกรส่งผลผลิตเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 81 ตัวอย่าง ประกอบด้วย การประกวด 2 ประเภท ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (ผลสุก) จำนวน 43 ตัวอย่าง และมะม่วงเขียวเสวย (ผลดิบ) จำนวน 38 ตัวอย่าง  ซึ่งผลการประกวดผลผลิตมะม่วง มีดังนี้  1.มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (ผลสุก)  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสนิท ชินศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 นางสมกิจ กุลน้อย   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางพวงเงิน เนียมหอมรางวัลชมเชย  นายปาน เนียมหอม   รางวัลชมเชย นายสมพงษ์ สวัสดิ์นะที   2.มะม่วงเขียวเสวย (ผลดิบ)  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายฐานะวัฒน์ ศรีบุรินทร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  นายสนิท ศิริรัตน์   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  นางสาวธัญชนก หงส์อิ่ม  รางวัลชมเชย นางคำขวัญ วันแสน  รางวัลชมเชย  นางสาวนฤมล เลาะหะนะ.

​​​​​​​