สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดรับสมัครศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “รางวัลศิลปาธร” ประจำปี 2567 เสนอชื่อและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พ.ค.นี้

“ศิลปาธร” หมายถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งศิลปะ หรือผู้รักษาไว้ซึ่งศิลปะ รางวัลศิลปาธรได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันมีศิลปินที่ได้รับรางวัล “ศิลปาธร” แล้วทั้งสิ้น 1 พระนาม คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับการยกย่องเป็นศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) และอีก 108 รายชื่อ

​​สำหรับปี 2567 กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) ได้เปิดรับสมัครศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ใน 7 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบ และภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว โดยกระบวนการสรรหาและพิจารณาตัดสินอยู่ภายใต้การดำเนินงานตามขั้นตอนของคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการคัดสรรและคณะกรรมการตัดสินซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะร่วมสมัยสาขาต่างๆ ทำหน้าที่พิจารณาตามแนวทางการสรรหาและคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย ประวัติ ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน และคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น มีเชื้อชาติไทย หรือสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 30 – 55 ปี และมีชีวิตอยู่ในวันประกาศผลการคัดเลือก รวมถึงมีการสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนมาแล้วในระยะเวลาหนึ่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับ  การคัดเลือกให้เป็นศิลปินศิลปาธรจะได้รับรางวัล 100,000 บาท พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ

​​ทั้งนี้เปิดให้บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอชื่อศิลปิน เข้ารับการพิจารณาคัดสรร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด ผ่านทางเว็บไซต์ www.ocac.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 209 3755 โดยจะประกาศรายชื่อศิลปินภายในเดือนกรกฎาคม และมีพิธีมอบรางวัลภายในเดือนสิงหาคม ศกนี้

​ศิลปินศิลปาธร นับเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อนำมาต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ อุทิศกำลังกาย สติปัญญา ความคิด ทักษะ ประสบการณ์ และความรู้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจ