บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เห็นถึงความสำคัญในการร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุน ปลูกจิตสำนึก และบ่มเพาะคุณธรรมอันดี แก่เยาวชนและสังคมไทย โดยคุณพงษ์ นิเวศน์ปฐมวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร ร่วมอนุโมทนาบุญมอบสวัสดิการความคุ้มครองดูแลรักษาพยาบาลแก่สามเณรทั้ง ๑๒ รูป ในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๑๐ ดูแลสามเณรตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๘ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

 

และในปีนี้ครบรอบ ๑ ทศวรรษ เป็นการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา จัดขึ้น ณ “สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม” (ไร่แสงงาม) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามรอยพระพุทธเจ้า ๑๐ ชาติ บำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ มรดกธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ติดตามชมเรียลลิตี้ธรรมะสนุก มุ่งเน้นการขัดเกลากายและใจ เพิ่มพูนปัญญาตามหลัก “ไตรสิกขา” เพื่อเรียนรู้และเผยแพร่พุทธธรรมได้ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk