วันที่ 29 มี.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพล บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(ประธาน กกต.)ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ ได้แก่ นายวิกรม สมจิตต์อารีย์ ผู้ได้รับเลือกตั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทางการปกครองเป็นหนังสือตามกฏหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองมาบังคับใช้โดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้วให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย

ซึ่งทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยประธานสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยแจ้งขออนุญาตเปิดประชุมสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จะประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ 2567 ตามลำดับต่อไป

สำหรับ นายวิกรม สมจิตต์อารีย์ หรือ “หมอวิกรม” อายุ 61 ปี เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เมื่อปี 2547-2551 และเป็นอดีตประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560-2561 การได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ ทำให้ นายวิกรม สมจิตต์อารีย์ หรือ “หมอวิกรม” ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เป็นสมัยที่สอง