มีรายงานข่าวแจ้งว่า  เป็นที่ฮือฮาในแวดวงประกันภัยอย่างมาก  เมื่อปรากฎว่า เว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ..)ได้ลงประกาศพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคปภ.ใหม่  โดยจะพิจารณาข้อมูลในใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติจากข้อมูลที่ได้รับ โดยจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัคร ที่ได้แจ้งไว้  เพื่อเชิญเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 18  เมษายน  พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 สำนักงานคปภ. ถนนรัชดาภิเษก โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการกำหนดดังนี้
               

โดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(100 คะแนน) ได้แก่ ความเหมาะสม ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  20 คะแนน ,ความรู้ความสามารถ 20 คะแนน ,วิสัยทัศน์  15 คะแนน  ,ทัศนคติต่อองค์กร  15 คะแนน  ,ภาวะผู้นำ  15 คะแนน  ,วุฒิภาวะทางอารมณ์ เชาว์ปัญญาไหวพริบ  10 คะแนน  และมนุษย์สัมพันธ์  5 คะแนน   และความสามารถในการบริหารจัดการที่ผ่านมา(50 คะแนน)  เช่นผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการที่ผ่านมา 50 คะแนน 
             

 ทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการอาจกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม  หรืออาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกก็ได้  โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการถือเป็นที่สุด  
             

ซึ่งเป็นที่สงสัยกันถึงเหตุผลการนับหนึ่งสรรหาใหม่   เพราะก่อนหน้านี้การสรรหาได้ดำเนินการมาเป็นลำดับ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ได้เปิดรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรองเลขาธิการสายกำกับ  โดยให้ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.  และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และผ่านกระบวนการแสดงวิสัยทัศน์และสอบสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้ว   จนในเวลาต่อมามีการเปิดเพิ่ม “รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและพัฒนา” อีกตำแหน่ง  โดยเปิดให้ผู้สมัครสามารถจัดส่งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2567 วันสุดท้ายไม่เกิน 16.30 น.  และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงกระบวนการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เช่นกัน