นายชนาธิป ล.วีระพรรค ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ประกอบกับช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน เป็นช่วงเตรียมการสำหรับเปิดภาคเรียนใหม่ของปีการศึกษา 2567 โดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครองที่มีบุตรในวัยศึกษาจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น

 

คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จึงมีมติให้โรงรับจำนำ กทม. จัดทำโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง สำหรับใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์การเรียน และค่าเทอม ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ ต่อเดือน สำหรับวงเงินจำนำตั้งแต่ 5,001 - 100,000 บาท โดยโครงการฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 28 มิถุนายน 2567 ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องมีเอกสารประกอบการจำนำเพื่อขอใช้สิทธิลดอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา เอกสารแสดงความเป็นผู้ปกครอง เป็นต้น โดยสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร