รับสงกรานต์ “ปลัด มท.” เน้นย้ำผู้ว่าฯ ทั่วปท.เข้มข้นทุกมิติ สร้างความปลอดภัยในสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชน เน้นย้ำ แจ้งเหตุทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (24 มี.ค. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว หรือทำบุญ ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถสาธารณะเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชน ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 ตนจึงได้มีหนังสือสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567 และแนวทางของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 - 2570 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 12 คน ต่อแสนประชากร ภายในปี 2570 และบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ “ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง” เกิดการสัญจรทางถนนที่ปลอดภัย นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคน โดยใช้กลไกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 บูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบูรณาการร่วมกับตำรวจ และฝ่ายปกครอง บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง อาทิ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 อย่างเข้มข้น โดยเน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงก่อนและหลังเทศกาล เพื่อให้การเดินทางถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย เน้นย้ำทุกจังหวัดจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนัก จิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย เน้นพฤติกรรมเสี่ยง “ดื่มไม่ขับ” ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ตนจึงสั่งการไปยังจังหวัดให้ใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/อำเภอ ทั้งหน่วยวิชาการ หน่วยให้คำปรึกษา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรสแตนบายมอนิเตอร์ติดตามความปลอดภัยทางถนนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้ส่วนราชการในระดับพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งมูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ จัดตั้งด่านอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งบนเส้นทางหลักและเส้นทางรองทั่วประเทศ นอกจากนี้ ได้กำชับฝ่ายปกครองใช้กลไกท้องที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เน้นลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน คือ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และใช้กลไกครอบครัว ควบคู่กับการดำเนินมาตรการเชิงรุกในรูปแบบการเคาะประตูบ้าน เพื่อเป็นกำลังเสริมสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่

“ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่ในแต่ละพื้นที่อาจมีความเข้มงวดกวดขัน ทำให้พี่น้องประชาชนยุ่งยากลำบากบ้าง แต่ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด และความสุขของพี่น้องประชาชนทุกคน อย่างไรก็ดี ขอให้ประชาชนขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท เมาไม่ขับ เอื้ออาทรต่อผู้ใช้ทางร่วมกัน หากง่วงหรือเหนื่อยก็ขอหยุดพัก และหากพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งใดที่เป็นอันตราย หรือต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถโทรสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และอาสาสมัคร เข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย