วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่ได้มีการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้อง ที่นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ได้รับมอบหมายจากกกต.ให้ยื่นคำร้อง และดำเนินคดีแทน กกต. ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคตาม  พ.ร.ป.ว่าพรรคการเมืองมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1)  และ(2)   จากเหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โดยศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ระบุว่า  เนื่องจากคำร้องที่ กกต.ของให้ศาลรัฐธรรมนูญ  พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคําสั่งยุบพรรคก้าวไกล  (เรื่องพิจารณาที่ 10/2567  ) ยังมีเอกสารบางรายการไม่ชัดเจน  จึงขอให้ผู้ร้องส่งเอกสารฉบับที่ชัดเจน  ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในกำหนดระยะเวลา 7 วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ นั้น มีรายงานว่า เนื่องจากเอกสารที่ศาลรัฐธรรมนูญ ระบุถึงเป็นเอกสารแนบท้าย ซึ่งถ่ายเอกสารไม่ติดตัวอักษร  ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในข้อความ