ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ British Council EnglishScore Thailand  ขอเรียนเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วม งานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จาก AI ในการเรียนการสอน และประเมินผลทักษะทางภาษาอังกฤษ ผ่านตัวชี้วัดตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในโรงเรียนไทย” ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567  เวลา 9.30-11.40 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

วิทยากรโดย ผศ.ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์ (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ดร.นฤดล เสมชูโชติ (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) คุณเทวินทร์ ทองสมนึก (British Council EnglishScore Thailand) ดำเนินรายการโดย คุณอาภากร โพทชีน (หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร ศูนย์หนังสือจุฬาฯ)

ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรประกอบการสัมมนา และได้รับสิทธิ์ในการสอบ British Council EnglishScore (CEFR Global Certified)  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ที่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3m-P8oQKQV2N2grvWq_Ztw#/regi... หรือ โทร. 080-040-5599