วันที่ 12 มี.ค. 2567 ผู้สื่อข่าาวรายงานจากรัฐสภาว่า ในการยื่นญัติติขออภิปรายทั่วไป ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงแนวทางปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ลงมติตามมาตรา 153 ซึ่งการอภิปรายจะใช้เวลาทั้งหมด 15 ชั่วโมง แบ่งเป็นสว. 12 ชั่วโมง และรัฐบาล 3 ชั่วโมงนั้น ล่าสุดพบว่ามีสว. แสดงความจำนงอภิปรายฯแล้วกว่า 30 คน โดยนายเสรี สุวรรณภานนท์ สว.ในฐานะประธานคณะกรรมการ(กมธ.)พัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อสว.เพื่อยื่นญัตติอภิปราย จะเป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมเป็นลำดับแรก โดยใช้เวลา 45 นาทีและจะเป็นผู้แถลงสรุปเป็นคนสุดท้าย 15 นาที

สำหรับ หัวข้อในการอภิปราย 7 ประเด็นปัญหา ที่สว. ได้ลงชื่อประกอบด้วย 1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจของชาติและปัญหาปากท้องของประชาชน ซึ่งหัวข้อนี้มีสว. ลงชื่ออภิปรายมากที่สุดถึง 10 คน คือนายสถิตย์ ลิ่มพงษ์พันธ์ นายอนุศักดิ์ คงมาลัย นายพลเดช ปิ่นประทีป พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน น.ส.ภัทราภร วรามิตร นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ และนายสมชาย แสวงการ โดนเนื้อหาในประเด็นนี้ นอกจากปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก้ความยากจน ยังมีเรื่องแลนด์บริดจ์ และนโยบายเติมเงินหมื่นบาท ผ่านดิจิทัล วอลเล็ต ด้วย

2.ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย หัวข้อนี้มี นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ นายถวิล เปลี่ยนศรี พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม นายอุปกิตปาจรียางกูร นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล นายประพันธุ์ คูณมี และว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพาณิชภักดี แสดงความจำนงอภิปราย ซึ่งหัวข้อนี้นอกจากเรื่องกระบวนการยุติธรรมและบังคับใช้กฎหมาย ที่น่าจะเป็นหัวข้อที่อภิปรายเชื่อมโยงไปถึง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นยังมีเรื่องปัญหาการปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน รวมไปถึงกรณีเปลี่ยนที่ดินส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดด้วย

3.ปัญหาด้านพลังงานมี พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ และนายคำนูณ สิทธิสมาน ลงชื่ออภิปราย โดยเน้นประเด็นการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยระหว่างไทยกับกัมพูชา 4.ปัญหาด้านการศึกษาและสังคม มีนายวันชัย สอนศิริ นายออน กาจกระโทก นายเฉลา พวงมาลัย นางนิสดารก์ เวชยานนท์ พล.อ.อ.เฉลิมชัย เครืองาม นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ นายจัตุรงค์ เสริมสุข ลงชื่ออภิปราย มีเนื้อหาเน้นการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด และหนี้นอกระบบ

5.ปัญหาด้านการต่างประเทศและท่องเที่ยว มีนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ ลงชื่ออภิปราย มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการวางตัวเป็นกลางและการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 6.ปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  มีนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ลงชื่ออภิปราย และ7.ปัญหาการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ มีผู้ลงชื่ออภิปรายคือ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ