วันที่ 10 มีนาคม 2567 น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร กล่าวชี้แจงกรณีที่มีการวิจารณ์แผนงานงบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) โดยเฉพาะงบประมาณลงทุน เรื่องระบบไอทีและการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ภายในทำเนียบรัฐบาลว่า เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ขอยืนยันว่าระบบความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามแผนงานดิจิทัลที่ได้จัดทำโครงการมาตั้งแต่ปี 2565 และมาผ่านในงบประมาณปี 2567 เพื่อเป็นระบบป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็นเรื่องสำคัญในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลรัฐบาล และเป็นไปตามแผนงานดิจิทัลที่รอบคอบและรัดกุม

น.ส.นัทรียา กล่าวว่า สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งจะติดตั้งเป็นชุด จำนวน 2 ชุด เพื่อให้มีความเสถียรภาพ หากชุดใดชุดหนึ่งเสีย อุปกรณ์อีกชุดสามารถทำงานทดแทนได้ทันทีเพื่ออุดช่องโหว่ไม่ให้เกิดความเสียหายที่ยากเกินจะแก้ไข

น.ส.นัทรียา กล่าวอีกว่า สำหรับงบประมาณปรับปรุงสถานที่เป็นไปตามระยะเวลาของการใช้งานที่ต้องมีการเปลี่ยนและปรับปรุงสถานที่ราชการ โดยเฉพาะทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่สำคัญในการบริหารและภาพลักษณ์ของประเทศ โดยหลายอาคารขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร จะต้องดำเนินการเป็นไปตามข้อระเบียบในการปรับปรุงซ่อมแซม ทั้งนี้ การของบประมาณเป็นไปตามระเบียบ เหตุผลความจำเป็น และกรอบวงเงินที่ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน