วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการป้องกันปัญหาการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ (Operational Framework of the Working Group on Anti – Online Scam (WG – AS)) ครั้งที่ 1 ณ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นการสานต่อความร่วมมือภายหลังจากที่ตนได้เข้าร่วมและทำหน้าที่รองประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 4 (The 4th ASEAN Digital Ministers’ Meeting: The 4th ADGMIN) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการหารือและผลักดันความร่วมมือด้านดิจิทัลในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการภัยออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติระดับโลก และประเทศไทยมีบทบาทนำสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและการดำเนินงานของอาเซียนในการจัดการและรับมือกับปัญหาการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์
 
นายประเสริฐ กล่าวว่า ที่ผ่านตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการหารือทวิภาคีกับผู้นำอาเซียน รวมทั้งประเทศคู่เจรจาของอาเซียนหลายประเทศ โดยในส่วนของกัมพูชา ได้หารือและติดตามการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam การบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปราม ซึ่งจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชา พร้อมหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อเพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับทั้งสองประเทศอีกด้วย
 
“ในเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งด้านความมั่นคงระดับประเทศและเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เราต้องร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเสียหายแก่ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ผมได้พูดคุยในระดับนโยบายไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งกับฝ่ายกัมพูชาและในกรอบอาเซียน และได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปกัมพูชาในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้  เพื่อติดตามและดำเนินการในรายละเอียดต่อไป” นายประเสริฐ กล่าว

ขณะที่ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย จะเดินทางไปกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือทวิภาคีกับหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Telecommunication Regulator of Cambodia หรือ TRC) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 เพื่อติดตามการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาดังกล่าวข้างต้น เพื่อผลักดันเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และการจัดตั้งคณะทำงานร่วมไทย – กัมพูชาในเรื่องการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายไทยและกัมพูชาได้ดำเนินความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในการปราบปรามแก๊ง Call Center อย่างต่อเนื่อง การประชุมหารือของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้จะเป็นการกระชับความร่วมมือและผลักดันการแก้ไขปัญหาแก๊ง Call Center ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
หลังจากนั้นปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้แทนไทย จะเข้าร่วมการประชุม ASEAN Working Group on Anti-Online Scam ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้กรอบอาเซียนที่ประเทศไทย โดยกระทรวงดีอี เป็นผู้ขับเคลื่อนให้อาเซียนรับรองและจัดตั้งการประชุมคณะทำงานดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีการหารือด้านอาชญากรรมออนไลน์ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ทั้งนี้ ดีอีได้ผลักดันให้อาเซียนตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน การประชุมในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของอาเซียนในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ในภูมิภาคนี้อย่างเป็นรูปธรรม