เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี พลเอก ธงชัย สาระสุข ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา คนที่สอง  กล่าวรายงาน พร้อมด้วย อนุกรรมการและคณะ ทั้งนี้ มีนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมในพิธี

จากนั้นรับฟังสุนทรพจน์ ชมการแสดงและส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ ห้องคหกรรมและห้องพักครู แปลงเกษตร โรงเรือนเพาะเห็ด ปรับปรุงโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 กองบัญชาการกองทัพไทย สนับสนุนอาหารกลางวัน บริการน้ำดื่ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลเม็งรายมหาราชมาให้บริการประชาชน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าตรวจสอบระบบประปาบาดาลและน้ำดื่มสะอาด บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด มอบโต๊ะ-เก้าอี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภามอบซุ้มดอกไม้ประดิษฐ์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดกิจกรรมอบรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ให้กับครูและนักเรียน