นายเอกวรัญญู เปิดเผยว่า ตามที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 66 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2566 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ.2565 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยได้กำหนดระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึง วันที่ 22 มกราคม 2567 และได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรุงเทพมหานคร  เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยได้กำหนดระยะเวลาการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผ่านช่องทางต่างๆ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น 

เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นเป็นไปอย่างทั่วถึงและประชาชนทุกภาคส่วนได้มีระยะเวลาพิจารณาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) อย่างรอบด้าน รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน กรุงเทพมหานครจึงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ โดยกำหนดระยะเวลาการแสดงความคิดเห็น จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ ให้ยื่นแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1.ยื่นทางเว็บไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร (https://cpudapp.bangkok.go.th/cityplandraft4)
2. ยื่นหนังสือด้วยตนเอง ณ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
3. ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เลขที่ 45 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400