สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีภารกิจเป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยกำหนด ตรวจสอบรับรอง ควบคุม และส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภค ตลอดจนการเจรจาแก้ไขปัญหาทางการค้าเชิงเทคนิค เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

ผ่านมา มกอช. ได้บูรณาการงานด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรและอาหาร "3S" (Safety, Security & Sustainability) BCG โมเดล และนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการสื่อสารด้านความปลอดภัยอาหาร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรในรูปแบบออนไลน์ 

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า ปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารเป็นอย่างมาก ผู้ผลิตจึงมีต้องการระบบตามสอบสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตร มกอช. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จึงได้พัฒนาระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm) เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้ตราสัญลักษณ์ Q 

พร้อมทั้ง ได้จัดทำโครงการสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรมาตรฐานด้วยระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร และการจำหน่ายสินค้าเกษตรในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ระบบ QR Trace on Cloud และเว็บไซต์ DGTFarm เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรมาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค

“อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญ คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย และผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับสินค้าเกษตร รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน” เลขาธิการ มกอช. กล่าวทิ้งท้าย