วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามข้อสั่งการที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้ให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดมาตรการให้ผู้ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนผิดกฎหมายนำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมาส่งมอบให้แก่ทางราชการ พร้อมกำหนดยกเว้นความรับผิดทางอาญาให้แก่บุคคลนั้นด้วย เพื่อให้เป็นมาตรการลดจำนวนปืน สิ่งเทียมอาวุธปืนผิดกฎหมายที่มีผู้ใช้ในการก่ออาชญากรรมและความรุนแรงในสังคม

ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ได้ยกร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ยกเว้นความรับผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต หรือสิ่งเทียมอาวุธมามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ....  พร้อมกับยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งมอบ การรับมอบ การเก็บรักษา และการทำลายอาวุธปืนที่ได้มีการนำมาคืนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และนายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ลงนามในร่าง พ.ร.ก. และ ร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) นำบรรจุเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อมีผลบังคับต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้มีมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว เนื่องด้วยปัจจุบันได้เกิดกรณีการประทุษร้ายทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ปรากฏขึ้นจำนวนมาก ซึ่งสถิติปี 2559-66 พบว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุอาชญากรรมนั้น ร้อยละ 83 เป็นอาวุธปืนผิดกฎหมาย ขณะที่สิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นจากการลักลอบทำ ดัดแปลง สั่ง นำเข้า ค้า ทั้งช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์ ซึ่งเพียงการการจับกุมปราบปรามไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด จำเป็นต้องมีหลายมาตรการควบคู่กัน เพื่อเร่งลดผลกระทบต่อทางสังคมจากปัญหาอาวุธปืน ทั้งทางด้านความเชื่อมั่นความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุน

“การควบคุมอาวุธปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนให้มีจำนวนลดน้อยลง ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งการออก พ.ร.ก.ยกเว้นความรับผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธที่ไม่ได้รับอนุญาตมาส่งมอบให้ทางราชการในเวลาที่กำหนด พร้อมกำหนดเกณฑ์การส่งมอบ การเก็บรักษา การทำลายอาวุธปืนดังกล่าว จะเป็นมาตรการที่จะช่วยให้มีการลดจำนวนอาวุธปืนในระบบลงได้ในเวลาอันสั้น” โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าว