วันที่ 24 ก.พ.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า าสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรโดย นายนพดล ผุดผ่อง เกษตรฯจังหวัดยโสธรพร้อมข้าราชตลอดจนเจ้าหน้าที่เดินหน้าสร้างความเข้าใจและให้ความประชาชนและนักเรียนนักศึกษาในการรณรงค์เกษตรกรไทยร่วมใจ หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนด้วย 9 ทางเลือกในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร ภายใต้ 3R Model  เปลี่ยนพฤติกรรม ( Re-Habit) ในงาน Field Day (ฟิลเดย์) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2567ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตามแนวคิดการบริหารจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม BCG Economic Model

โดยมีเกษตรกรและเยาวชนเข้าร่วม 300 คน นอกจากนั้นแล้วที่สวนแทนคุณ ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ในการสร้างการรับรู้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และนำเสนอนิทรรศการเรื่อง การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ การทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว การนำฟางข้าวมาทำการเพาะเห็ดในตะกร้า และการแปรรูปเศษวัสดุเหลือใช้มาทำการขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์และเป็นการสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้อีกช่องทางหนึ่งโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 ราย