วันที่ 21 ก.พ.67 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 108 ปีสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ " พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" เป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการ สหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลาย ทั้งนี้การสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นลำดับแรก สหกรณ์จำเป็นต้องนำระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในโดยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันสันนิบาตสหกรณ์ฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นอกเหนือจากการวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ซึ่งจะมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ยังมีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย การเปิดศูนย์ประสานงานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศ (CLT-Coop International Cooperation Center ) ซึ่งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 กำหนดให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหกรณ์ต่างประเทศ และได้เข้าเป็นสมาชิกของ “องค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศ” (International Cooperative Alliance) หรือองค์การ ICA ในปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบัน องค์การ ICA มีสมาชิก จำนวน 307 องค์กร จาก 103 ประเทศ และสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพียงองค์กรเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกรวมถึงยังเป็นสมาชิกของ “องค์การสหกรณ์อาเซียน” (ASEAN Cooperatives Organization) หรือองค์การ ACO โดยประธานฯ องค์การ ACO จะมาร่วมพิธี เปิด “ ศูนย์ประงานสานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศ” ในครั้งนี้ด้วย

โดยศูนย์ดังกล่าวมีหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสหกรณ์ไทยและต่างประเทศยกระดับความร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์กับต่างประเทศโดยสันนิบาตสหกรณ์ในฐานะสมาชิก ICA จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานราชการไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้นำสหกรณ์จากทั่วประเทศ วันสหกรณ์แห่งชาติในปีนี้จึงได้กำหนดเปิดศูนย์ประงานสานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศ ขึ้น ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “ชวนคิด ชวนคุย ดอกเบี้ยเงินกู้ 4.75 ทำได้จริงหรือ” โดย นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ที่ปรึกษา สันนิบาตสหกรณ์ฯ และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา พร้อมวิทยากรรับเชิญจากสหกรณ์ออมทรัพย์ กว่า 10 สหกรณ์ ร่วม ถก หาทางออกแก้ไขหนี้ภาคสหกรณ์ออมทรัพย์ ประเด็นเสวนา ประกอบด้วย 1.กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คงเหลือ 4.75 สามารถทำได้จริงหรือ 2.กำหนดเงินเหลือดำรงชีพไม่น้อยกว่า 30 %หลังจากหักหนี้ 3.ขยายงวดการผ่อนชำระหนี้ถึงอายุ 75 ปี และ 4. การสนับสนุน Soft Loan ของภาครัฐกับขบวนการสหกรณ์

นอกจากกิจกรรมด้านวิชาการ มีการแสดงจำหน่ายสินค้าสหกรณ์จากสหกรณ์ไทยและต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และศรีลังกา นำสินค้ามาร่วมจำหน่ายเพื่อเป็นการกระชับมิตรกับสหกรณ์ประเทศเพื่อนบ้านและเชื่อมโยงสินค้าสหกรณ์ไทยสู่อาเซียน จึงขอเชิญชวนให้สหกรณ์รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 สำหรับผู้ที่สนใจจับจ่ายสินค้าสหกรณ์ไทย-อาเซียน สามารถร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ นี้และสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการเสวนา สามารถรับฟังได้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้น ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ