วันที่ 20 ก.พ.2567 เวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง อดีตรองประธานศาลฎีกา เป็นบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ป.ป.ช.พิจารณาตรวจสอบประวัติเสร็จแล้ว ก่อนส่งให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติจะให้ความเห็นชอบหรือไม่

โดยเป็นการประชุมลับใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนที่จะให้สว.ลงมติลับในการลงคะแนน ผลปรากฏว่า นายภัทรศักดิ์ได้คะแนนเสียงเห็นชอบ 186 คะแนน ไม่เห็นชอบ 2 คะแนน ไม่ออกเสียง 5 คะแนน ถือว่า ได้คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ125 เสียง ทำให้นายภัทรศักดิ์ได้รับเลือกเป็นกรรมการป.ป.ช.