อบจ.เพชรบูรณ์ ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ อำเภอชนแดน จำนวน 9 แห่ง


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวแววตา บุญเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอชนแดน เป็นผู้แทนส่งมอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยมีผู้นำท้องถิ่น นักกายภาพจากรพ.ชนแดน เจ้าหน้าที่รพ.สต. และอสม. ร่วมส่งมอบบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น


ทั้งนี้ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และ  ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566  จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน เพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ รวมถึงได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้น และป้องกันความพิการซ้ำซ้อน