วันที่ 19 ก.พ.67 ที่รัญสภา นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และนายชณินวัชร ต๊อดแก้ว รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผศ.สาธิต เจริญฉิม ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด และคณะ ยื่นหนังสือเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการร้านค้าสหกรณ์ ต่อนายศักดินัย นุ่มหนู ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร  

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สสท. และคณะกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ รวมทั้งผู้แทนจากสหกรณ์สมาชิก ได้ร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอปัญหาและแนวทางพัฒนาร้านสหกรณ์ เพื่อจัดทำข้อสรุปยื่นต่อคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรอื่นๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสรุปว่า ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ประเภทร้านค้าส่วนใหญ่เกิดจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ เช่นวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน, ปัญหาของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่กำหนดไว้เป็นภาพรวมสำหรับสหกรณ์ทุกประเภทแต่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ประเภทร้านค้า เช่น ข้อจำกัดในการกำหนดแนวทางในการระดมเงินทุนเพื่อการลงทุนและพัฒนาสหกรณ์ประเภทร้านค้าทำให้ไม่สามารถปรับตัวในการแข่งขันทางการค้ากับภาคเอกชน รวมถึงอีกหลายอุปสรรคการดำเนินงานที่เกิดจากข้อกฎหมาย

ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรเสนอปัญหาต่างๆ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขตามที่ยื่นรวมถึงช่วยผลักดันนโยบายของรัฐบาลเรื่องการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจของร้านสหกรณ์ในประเทศไทยให้สามารถดำรงอยู่ได้ในยุคปัจจุบัน