จากกรณีการตั้งข้อสังเกตของนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต สส.กรุงเทพมหานคร ว่าเหตุใดโครงการบึงรับน้ำคลองคู้บอน จึงไม่มีในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ตามแผนที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องหลายปี

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เปิดเผยว่า เหตุผลที่ยังไม่มีโครงการบึงรับน้ำคลองคู้บอนปรากฏอยู่ในภาพร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 เนื่องจาก ตามกระบวนการจัดทำร่างผังเมืองฯ โครงการต่าง ๆ ต้องมีการสรุปผลดำเนินงานจนแล้วเสร็จจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงจะมีการส่งผลสรุปโครงการมายังสำนักการวางผังฯ เพื่อบรรจุลงในร่างผังเมืองต่อไป กรณีโครงการบึงรับน้ำคลองคู้บอนไม่ปรากฏในภาพร่างผังเมืองรวมฉบับนี้ เพราะยังไม่มีการสรุปผลดำเนินการอย่างเป็นทางการส่งมายังสำนักการวางผังฯ อย่างไรก็ตาม การจัดทำร่างผังเมืองยังมีขั้นตอนกระบวนการอีกมาก สามารถปรับเปลี่ยนได้

 

“ปัจจุบันโครงการบึงรับน้ำคลองคู้บอนอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม ยังไม่มีความชัดเจนของโครงการ ประกอบกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นบึงรับน้ำ จึงไม่ได้กำหนดเป็นพื้นที่รับน้ำตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 อย่างไรก็ตาม สำนักการวางผังฯ จะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมที่สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต และตามกลุ่มเขตต่างๆ เป็นระยะเวลา 6-8 เดือน เพื่อให้ร่างผังเมืองฯ เป็นการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารพื้นที่ของ กทม.และข้อคิดเห็นความต้องการของประชาชน” ผอ.สำนักการวางผังฯ กล่าว

 

ด้านนายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เผยว่า โครงการจัดทำบึงรับน้ำคลองคู้บอน เป็นโครงการก่อสร้างแก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามผลการศึกษาระบบระบายน้ำในปี 2556 ที่ได้เสนอแนะให้เวนคืนที่ดินว่างเปล่าริมคลองคู้บอน จำนวน 130 ไร่ และจัดทำแก้มลิงขนาด 870,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง สำนักการระบายน้ำและสำนักการโยธาได้ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อปี 2560 โดยดำเนินการต่อเนื่องตามขั้นตอน เพื่อออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน 

 

แต่เนื่องจากการพัฒนาของเมือง ทำให้สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้ศึกษาไว้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงความเหมาะสมของโครงการกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน สำนักการระบายน้ำจึงได้ศึกษาทบทวนถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการอีกครั้ง เนื่องจากโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจำนวนมาก ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่า ระหว่าง การทำบึงคู้บอนต่อไป หรือเปลี่ยนเป็นการปรับปรุงโครงข่ายคูคลองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองสายหลักในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะคลองพระยาสุเรนทร์ คลองบางชัน คลองคู้บอน เพื่อสามารถระบายน้ำลงคลองแสนแสบด้านใต้เพิ่มขึ้น คาดว่าการศึกษาดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.67