หนึ่งในภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ “การจัดทำบริการสาธารณะ” โดยยึดหลักเพื่อตอบสนองความต้องการและให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน “สภากรุงเทพมหานคร” ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะทยอยแก้ปัญหาที่สะสมมานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ซึ่ง สภา กทม. ได้ผลักดันให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ภายหลัง สภา กทม. ให้ความเป็นชอบโครงการการรับมอบงานทรัพย์สินระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ และเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ รายงาน โดยให้กรุงเทพมหานครตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 23,488,692,200 บาท เป็นรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการรับมอบทรัพย์สินระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 และชำระค่างานระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล)

ถือเป็นอีกหนึ่งในหน้าที่สำคัญของ “สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร” ในการเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อควบคุมและติดตามการบริหารงาน หรือพิจารณาเรื่องซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะต่อสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมกำชับให้หน่วยงานรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณโดยประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

“คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นประโยชน์สุงสุดกับกรุงเทพมหานคร และเห็นชอบให้ผ่านงบประมาณนี้ โดยไม่มีคณะกรรมการฯสงวนความเห็นเพื่อวินิจฉัย” นายนภาพล กล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ให้ข้อสังเกต กับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

1. กรุงเทพมหานครควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงเหตุผลความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณโครงการงานระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2

2. กรุงเทพมหานครควรเร่งใช้จ่ายงบประมาณโครงการงานระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 ให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณในด้านอื่น ๆ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ถึงแม้ กรุงเทพมหานครจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ต้องดูแลครอบคลุมพื้นที่เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ตามข้อเท็จจริง สภากรุงเทพมหานคร และฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร ได้ดูแลพื้นที่ที่คาบเกี่ยวทั้งในกรุงเทพฯ และพื้นที่ปริมณฑล เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น                                

 ระบบสาธารณูปโภค ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างทั่วถึงและประชาชนสามารถได้รับความสะดวกได้อย่างเท่าเทียม