สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ และ Top supermarket สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมดำเนินการเปิดบูทเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ตามแนวศาสตร์พระราชา และตามนโยบายตลาดนำการผลิต นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ที่ ท๊อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างโรบินสัน สาขาจังหวัดบุรีรัมย์  

  วันนี้ (12 ก.พ.67) นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ผู้แทนจาก Top Supermarket ห้างโรบินสัน สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด ร่วมพิธีเปิดบูทจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีไทย (Earthsafe)        

  โดยกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์เกษตรอินทรีย์วิถีไทย (Earthsafe) ตามแนวศาสตร์พระราชาภายใต้ความร่วมมือของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ สปก.จังหวัดบุรีรัมย์ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยมีสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด เป็นแม่ข่ายในการดำเนินกิจกรรมประกอบอาชีพทางการเกษตรที่มีลักษณะของความเป็นไทย และบริบทที่สอดคล้องกับการเกษตรในระดับท้องถิ่น ได้แก่ ภูมิปัญญาอาหาร ภูมิสังคม อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นไทย การใช้ศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างรู้คิด และยั่งยืน ที่สำคัญคือหลักการปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยไม่ใช้สารเคมีใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 

  และมีกระบวนการตรวจสอบโดยใช้นวัตกรรมจากการวิจัยทางการเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพประยุกต์ จุลินทรีย์ และชีวภัณฑ์ รวมถึงเทคนิคการทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี โดยมีองค์กรพี่เลี้ยงจากมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำและสมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ามาดูแลเติมเต็มองค์ความรู้การนำเกษตรอินทรีย์ฟื้นฟูระบบนิเวศน์การเกษตร เพิ่มความหลากหลายทางชีววิทยา วัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture produets) จะต้องไม่มีสารพิษตกค้างโดยผ่านการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง จากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ภายใต้หลักเกณฑ์ในการทำเกษตรอินทรีย์ทั่วไป 

  ปัจจุบันการดำเนินโครงการมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3 สหกรณ์ 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค บุรีรัมย์ จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด 4. กลุ่มสมาชิกผู้ปลูกผักปลอดสารพิษพื้นที่ สปก. บ้านอุบลสามัคคี อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์  5. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลเขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

  ทั้งนี้ สมาชิกสามารถนำผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มาวางจำหน่ายที่ ท็อป ซุเปอร์มาร์เก็ต ห้างโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  ซึ่งเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรระหว่างสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้า เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดี และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีในด้านคุณภาพของพืชผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งราคาที่ไม่แพงมากนัก  สามารถส่งผลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่แน่นอน จึงทำให้สมาชิกสหกรณ์สามารถผลิตพืชผัก ผลไม้ ส่งจำหน่ายให้กับห้างและตลาดต่างๆ ได้ในทุกวัน และสมาชิกมีความอยู่ดีกินดี สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ได้อย่างยั่งยืนและจะขยายไปยังสาขาอื่น ๆ สมาชิกและเกษตรกรผู้ปลูกจะมีรายได้สูงกว่าเดิมถึง 25%