วันที่ 12 ก.พ.2567 โรงเรียนพระดาบส เปิดรับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 47 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567 หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง การเกษตรพอเพียง ช่างเชื่อม ช่างไม้เครื่องเรือน เคหบริบาล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.บุคคลเพศชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี 2.สามารถอ่านเขียนภาษาไทยและคำนวณเลขได้ วุฒิฯไม่เกิน ม.6 3.มีความตั้งใจอยากมีอาชีพ 4.ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ 5.มีความพร้อมในการอยู่ประจำ 1 ปี 6.ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 7.ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด ผู้สนใจสมัครได้ที่ โรงเรียนพระดาบส สมุทรปราการ 99/5 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-2827000

ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้เรียนโรงเรียนพระดาบส 1 ปี จะได้รับ ประกอบด้วย ที่พัก อาหาร ชุดฟอร์ม อุปกรณ์การเรียน ฟรีตลอดหลักสูตร , ได้ฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบผ่านกิจวัตรประจำวัน , ได้ฝึกพื้นฐานช่างเบื้องต้น 11 สาขางาน ก่อนเลือกสาขาเฉพาะทาง , ได้เรียนทักษะและฝึกปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ , อบรมเพิ่มทักษะความรู้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง , ฝึกงานกับสถานประกอบการชั้นนำหลายแห่ง , ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ผ่านโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการทัศนศึกษานอกสถานที่ , อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ตามสาขาอาชีพที่เลือกเรียน , มีโอกาสเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , ได้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.ทวิภาคี กับสถานศึกษาเครือข่ายได้ , มีครูดูแล ให้คำปรึกษาตลอดการศึกษา และ เรียนจบแล้วมีงานรองรับ