วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีมีการคัดค้านการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำ ว่า การต่อต้านในช่วงนี้เป็นเรื่องธรรมดา เนื่องจากเป็นช่วงเปิดรับความคิดเห็น ยังสามารถนำข้อคิดเห็นที่ได้มาพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดร่างผังเมืองดังกล่าวได้ โดยผังเมืองในปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ ปี 2556 การประกาศผังเมืองฉบับใหม่จึงมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กทม.มีหน้าที่ทำตามขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็น ไม่มีการรวบรัดเร่งประกาศใช้แต่อย่างใด เพราะยังเหลืออีกหลายขั้นตอน คาดว่าต้องใช้เวลา 2 ปี กว่าจะประกาศใช้ได้ แต่หากมีผู้ต้องการให้เริ่มจัดทำร่างผังเมืองใหม่อีกครั้ง ต้องมีเหตุผลที่สมควรเพียงพอ เพราะต้องใช้เวลาเริ่มนับหนึ่งใหม่อีก 4-5 ปี ทั้งนี้ กลุ่มที่ปรึกษาในการจัดทำร่างผังเมืองฉบับใหม่ยืนยันว่า ได้ทำตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายอย่างครบถ้วน

ส่วนเรื่องการเวนคืนพื้นที่ยืนยันว่าไม่มีแผนดำเนินการ เป็นเพียงการเว้นแนวเขตถนนเพื่อลดความแออัดระหว่างตึกอาคารที่จะสร้างในอนาคตเท่านั้น หากมีประชาชนคัดค้านสามารถแจ้งเหตุผลได้ ปัจจุบันสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังเหตุผลในจุดที่มีการคัดค้านแล้ว ซึ่งการต่อต้านหรือการคัดค้านเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ผู้ไม่เห็นด้วยในเรื่องใดสามารถแจ้งเหตุผลได้ในช่วงนี้

นายชัชชาติ กล่าวว่า การจัดทำผังเมืองเป็นเรื่องยาก เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ ปัญหาหลักขณะนี้มี 2 เรื่อง คือ เรื่องแรก คนส่วนหนึ่งกังวลว่าจะสูญเสียพื้นที่บ้านตัวเอง ซึ่งยืนยันว่า กทม.ไม่มีแผนเวนคืนพื้นที่ เพราะไม่มีงบประมาณเพียงพอ อีกเรื่องคือ คนอีกส่วนหนึ่งเห็นด้วยอยากให้มีการประกาศผังเมืองใหม่ เพราะเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลทำให้เศรษฐกิจเกิดความสะดุดได้เช่นกัน

“ผังเมืองไม่ใช่ของผม เป็นผังเมืองของเราทุกคน ผมมีหน้าที่คอยกำกับระหว่างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำและประชาชน เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุง เรายินดีรับฟัง และไม่รู้สึกว่าต้องปกป้องอะไร หากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย สามารถแก้ได้ และขยายเวลาออกไปตามความเหมาะสม“ นายชัชชาติ กล่าว