รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนําประชาชนให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นของไหว้ เทศกาลตรุษจีนจากแหล่งจําหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ําเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อความ ปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้นพร้อมมอบสัญลักษณ์“ปศุสัตว์OK”แก่ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดย่งิเจริญ เผยปัจจุบันมีร้านเข้าร่วมโครงการ “ปศุสัตว์ OK” กว่า 9,200 แห่งทั่วประเทศ

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ตรวจเย่ยีม ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และมอบป้าย “ปศุสัตว์ OK” แก่ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์เป็นของไหว้ในเทศกาลตรุษจีน

นายไชยา พรหมา กล่าวว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จะมีปริมาณสูงขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี โดย สินค้าปศุสัตว์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเลือกซื้อเพื่อเตรียมจัดพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อ ไก่ เนื้อเป็ด รวมถึงไข่ไก่ไข่เป็ด ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการโรงแปรรูปจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อผลิต เนื้อสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการผลิต เนื้อสัตว์ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์จนกระทั่งเป็นเนื้อสัตว์ก่อนถึงมือผู้บริโภคจึงเพิ่มความเข้มงวดในการ ตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย

ในเทศกาลตรุษจีนที่กําลังจะมาถึงนี้ ขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากแหล่งจําหน่ายที่น่าเชื่อถือ โดยต้องมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตได้ โดยเฉพาะสถานที่จําหน่ายภายใต้ สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งเป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์จัดทําขึ้นเพื่อรับรองว่า ร้านค้าที่จําหน่ายเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์นั้นๆ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ผ่านกระบวนการเชือดชําแหละในโรงฆ่าสัตว์ ที่ถูกกฎหมาย สามารถสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้ โดยปัจจุบันมีสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด

สําหรับสถานที่จําหน่ายที่เข้าร่วม “โครงการปศุสัตว์ OK” ปัจจุบันมีมากถึง 9,200 แห่งทั่วประเทศ โดยเป็น ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ 5,600 แห่ง และเป็นร้านจําหน่ายไข่สด 3,600 แห่ง ผู้บริโภคสามารถค้นหาแหล่งร้านค้าปศุสัตว์ OK ได้ โดยใช้แอปพลิเคชันแผนที่ (Google Maps) และค้นหาคําว่า “ร้านปศุสัตว์ OK” เพิ่มความสะดวกการค้นหาสถานที่จําหน่าย เนื้อสัตว์ใกล้บ้านในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรองมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อใช้จัดพิธีไหว้ในวันปีใหม่ ของจีน เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความมั่งคั่งร่ํารวย และเจริญรุ่งเรือง

หากประชาชนต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ http://certify.dld.go.th หรือ ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง