หญ้าแฝก (Vetiver) พืชมหัศจรรย์ที่มีประโยชน์ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาหน้าดิน ปรับปรุงคุณภาพดิน ดูดซับสารพิษจากดินและแหล่งน้ำ รวมถึงการตัดใบมาเป็นอาหารสัตว์ ทำปุ๋ยอินทรีย์ และต่อยอดไปในด้านสินค้าหัตถกรรม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ด้านทันตกรรมอีกด้วย หญ้าแฝกคือพระเอกแห่งการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษา วิจัย ทดลองเกี่ยวกับหญ้าแฝก และได้ขยายผลความสำเร็จผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อฟื้นฟูคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร

เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมจัดงานประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2567) ผู้ชนะจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวม 1,330,000 บาท โดยมีพิธีมอบรางวัลในเดือนกันยายน 2567 ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในงาน “หญ้าแฝก ใต้ร่มพระบารมี สร้างดินดี น้ำยั่งยืน”

การประกวดแบ่งเป็น  2 ประเภท คือ 1) ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล ในหัวข้อ “หญ้าแฝก ใต้ร่มพระบารมี สร้างดินดี น้ำยั่งยืน” สำหรับบุคคลทั่วไป ชุมชน หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ -  29 กุมภาพันธ์ 2567 และ 2) ประเภทส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก สำหรับนิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน และหากผลงานได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ในการนำไปเป็นผลงานต้นแบบเพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน หรือจำหน่ายโดยการประมูล ทั้งนี้รายได้ที่เกิดขึ้นจะนำเข้าสู่มูลนิธิชัยพัฒนา (กองทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก) ต่อไป สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ ฝ่ายเลขานุการโครงการประกวดฯ กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0 2447 8533 หรือ 08 9693 4950 (คุณนงพรรณ) อีเมล [email protected] และติดตามข่าวสารการประกวดได้ทางเฟซบุ๊ก สำนักงาน กปร. และ เฟซบุ๊ก หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์