ทำแฟนนางงามช็อกกันเป็นแถวๆ ที่ล่าสุด ได้มีการประกาศปลด”ซาลิน่า ฮอด์จคีส”ออกจากตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบกิจกรรม

“ตามที่บริษัท จี.โอ.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตจากบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ให้จัด , ผลิต, ดำเนินการ และ พัฒนาการจัดการประกาดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ระดับจังหวัดในนามมิสแกรนด์ “จังหวัดสุรินทร์”

กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ขอแจ้งประกาศปลด “นางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส” ผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ ประจำปี 2024 ออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

เนื่องจากนางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบกิจกรรม

รวมถึงเงื่อนไขที่ทางของประกาดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 กำหนดขึ้น ซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 อย่างสิ้นเชิง

อีกทั้งนางสาว ซาลิน่า ฮอด์จคีส มีประพฤติไม่หมาะสมหลายประการ อาทิ การพูดจาไม่ให้เกียรติผู้อื่น ปฏิบัติตัวต่อผู้อื่น โดยไม่ให้ความเคารพ

อีกทั้งนำข้อมูลอัน เป็นความลับของกองประกวดเผยแพร่ให้ผู้อื่นและนำบุคคลภายนอกเข้ามารับทราบกิจการภายในของกองประกวดมิสแกรนด์ สุรินทร์ 2024 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารของกองประกาดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024

“ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงส่งผลให้ นางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 อย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ทางกองประกาดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024

ขอประกาศแจ้งให้ผู้บริหาร แบรนด์สินค้า สื่อ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบโดยทั่วกัน และ ขอประกาศให้นางสาว ซาลิน่า ฮอด์จคีส พ้นจากตำแหน่งโดยมีผลทันที และส่งคืนสายสะพาย มงกุฎและชุดเครื่องประดับของมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ทันทีภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้กองประกาดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร แบรนด์สินค้า สื่อ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าใจและ ยอมรับการตัดสินใจของกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ครั้งนี้

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามคุณพชร มหากิจกาญกุล ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024”

ขอบคุณภาพ : IG @missgrand_society