วันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.สกลนคร นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เป็นประธานในการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร โดยมีสมาชิกร่วมประชุมจำนวนกว่า 350 คน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 แก่สมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญ่สามัญฯได้พิจารณางบ แสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 และพิจารณางบประมาณแผนงานและรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2567 รวมถึงการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน ประจำปี 2567 นอก จากนี้ยังเลือกตั้งประธานกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทดแทนคณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ (ชุดที่ 43) นำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างสูงสุดต่อไป

นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณ์สุขสกลนคร จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครจำกัด ได้ดำเนินการมา 42 ปีและปี 2566 ครบรอบปี บัญชีอีกครั้ง ตนพร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุดที่ 42 คณะที่ปรึกษาและฝ่าย
จัดการ ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และทุ่มเท ทำมกลางปัญหาและอุปสรรคที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของเศษฐกิจ สังคมและวิกติการเงินของประเทศ ในการยกระดับการจัดการสหกรณ์อย่างมีประ
สิทธิภาพ พัฒนาระบบบริการด้วยระบบออนไลน์ การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การบริหารเงินทุนและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สหกรณ์ เพื่อนำสหกรณ์สู่ความมั่นคงและสร้างประโยชน์ให้สมาชิกสูงสุด

ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด มีจำนวนสมาชิก 6,479 คน แยกเป็น สมาชิกสามัญ 4,403 คน สมาชิกสมทบ2,076คน มีทุนดำเนินการ จำนวน 8,142,853,392.46 บาท ดอกเบี้ยเงินให้กู้ ร้อยละ 5.5 ดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ2.5 - 3.5 กำไรสุทธิประจำปี 273,964,194.77จัดสรรเป็นเงินปันผล ร้อยละ 5.6 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 17.00 เมื่อนำอัตราเงินค่าเฉลี่ยคืนมาหักออกจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว สมาชิกสหกรณ์ฯจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ ร้อยละ 4.56 นอกจาก นั้น ยังจัดสรรเข้าเป็นเงินทุนรอง กว่า 28 ล้านบาทและทุนสวัสดิการกว่า 10 ล้านบาท นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ด้ดำเนินกิจกรรมสำคัญในรอบปี 2566 อย่างต่อเนื่องทั้งปี โดยประกอบด้วยกิจกรรมด้านการพัฒนาสมาชิกกรรมการ เจ้าหน้าที่ และการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ ตลอดจนสวัสดิการต่างๆที่จ่ายให้แก่สมาชิก ด้านสินเชื่อ และด้านการบริหารบุคคลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ก้าวหน้า อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นไป โดยสหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัดติดต่อกันมาทุกๆปี รวมถึง ในปี 2566 ด้วยและเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการระดับเขตของรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ