รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.  รศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ รองผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  และนักวิจัยสาขาต่างๆ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “Enhancing research impact for sustainability transformation” ณ ห้องพิมาน โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ และผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยระดับภูมิภาค และบรรลุเป้าหมายแห่งความร่วมมือ รวมถึงการได้มาซึ่งโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้มีพิธีแสดงเจตนารมย์ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัย (Research University Network : RUN) และ Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Thailand

การประชุมวิชาการประจำปีในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Prof.John Thwaites, Monash University and Chairman of the SDSN Association ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Roled of transdisciplinary research and higher education for sustainability transformation in the age of global conflicts  และ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDSN Thailand Leadership Council ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพลิกโฉมบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวข้ามวิกฤตสู่ความยั่งยืนไทย”

นอกจากนี้ยังมีการการประชุมเชิงปฏิบัติ Sustainability Research Dialogue เพื่อระดมความคิดเห็นโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

กลุ่มที่ 2 การสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มที่ 3 ระบบอาหารและการผลิตอาหารที่ยั่งยืน

กลุ่มที่ 4 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการและพลังงานสะอาด

กลุ่มที่ 5 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมและยั่งยืน

กลุ่มที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มที่ 7 การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุ่มที่ 8 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยมีผู้บริหารหน่วยงานให้ทุน รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) คุณรัชนิศ ชาตะนาวิน ผู้แทนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) อ.นันทินี มาลานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี และประธาน RUN ร่วมให้ข้อเสนอแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมประเด็นที่สำคัญต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัยด้านความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

อนึ่ง เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) เป็นเครือข่ายที่มีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิชาการร่วมกันระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการวิจัยของเครือข่ายฯ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยระดับภูมิภาค