ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และนายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ร่วมประกอบพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร B องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ภายในงานมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สภาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม  


                     
สำหรับการทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดราชบุรี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี) กรมป่าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ในปัจจุบันจังหวัดราชบุรี ประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ เนื่องจากฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องหลายปี ปริมาณน้ำลดน้อยลง บางแหล่งน้ำเกือบไม่มีน้ำ ประกอบกับแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ เกิดภัยแล้งซ้ำซากทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวันจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งน้ำสำรอง โดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่จะต้องมีการบูรณาการหลายหน่วยงานในการวางแผนสนับสนุน การดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  และสนับสนุนทางเทคนิควิชาการในการวางแผนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง มีความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้ง ระบบสาธารณูปโภคที่เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด การบูรณาการข้อมูล และองค์ความรู้ ระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึง และยั่งยืนตลอดไป  

​​​​​​​