ธ.ก.ส.จัดโครงการชำระดีมีโชค เพื่อมอบโชคและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการหนี้ให้กับเกษตรกรลูกค้าทั่วประเทศ เริ่มจับรางวัลครั้งที่ 1 ระดับภูมิภาค จำนวน 12,760 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 128 ล้านบาท ทั้งรถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ และ Gift voucher ธ.ก.ส. โดยมีเกษตรกรลูกค้าที่ชำระหนี้ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.66 ได้รับสิทธิ์ลุ้นกว่า 1.16 ล้านราย พร้อมเชิญชวนลูกค้าที่ครบกำหนดชำระหนี้ ในช่วงเดือน ม.ค. 2567 เป็นต้นไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างวินัยการชำระหนี้และลดปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน โดยการชำระดอกเบี้ยครบทุก ๆ 1,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นโชค 2 ชั้น ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวม 4 ครั้ง มูลค่ารางวัลรวมกว่า 479 ล้านบาท "ยิ่งชำระเร็ว ยิ่งได้สิทธิ์เพิ่ม“

วันนี้ (24 ม.ค.67) นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการจัดงานออกรางวัลโครงการชำระดีมีโชค ครั้งที่ 1 เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการชำระหนี้จากเดิมที่มาชำระหนี้ในช่วงใกล้ถึงกำหนดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ให้มาชำระหนี้เป็นรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือในช่วงที่ลูกค้ามีรายได้อื่นเข้ามาเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยในการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีลูกค้าที่ชำระหนี้ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566 ที่ได้รับสิทธิ์ในการลุ้นโชค ครั้งที่ 1 จำนวน 1.16 ล้านราย รางวัลรวม 12,760 รางวัล ประกอบด้วย รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo Z edition 20 รางวัล รถจักรยานยนต์ Yamaha Finn UBS version 2023 จำนวน 45 รางวัล และบัตร Gift Voucher ธ.ก.ส. มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 45 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 900 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 4,700 รางวัล และมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 7,050 รางวัล คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 128 ล้านบาท ซึ่งทุกรางวัล ธ.ก.ส. มุ่งสนับสนุนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การนำมาลดภาระหนี้สิน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน อาทิ การขนส่งสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะ Gift voucher ธ.ก.ส. สามารถนำมาชำระเงินกู้ของ ธ.ก.ส. ทั้งการชำระหนี้ของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว การนำไปซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของ ธ.ก.ส. เช่น สลากออมทรัพย์ สลากดิจิทัล ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ซื้อสินค้าในร้าน A-Shop (เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) โดยมีดร. สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการยางแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile เว็บไซต์ www.baac.or.th และติดประกาศ ณ สาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ภายใน 15 วันหลังจากการออกรางวัล โดยลูกค้าที่ร่วมลุ้นรางวัลในแต่ละรอบจะได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัล และสามารถติดต่อยืนยันสิทธิ์ได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ทำสัญญาเงินกู้ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด มายืนยันภายในวันและเวลาทำการภายใน 90 วันหลังจากประกาศรายชื่อ สำหรับรางวัลรถยนต์กระบะ สามารถรับรางวัลได้ที่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ รางวัลรถจักรยานยนต์ สามารถรับได้ที่สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดที่ท่านมีรายชื่ออยู่ และ Gift Voucher ธ.ก.ส. สามารถรับได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ท่านเป็นลูกค้า ทั้งนี้ หากเลยกำหนด ธนาคารจะถือว่าสละสิทธิ์และจะนำรางวัลไปมอบแก่องค์กรการกุศลต่อไป โดยรางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้ (ผู้โชคดีจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด)
 
     

โครงการชำระดีมีโชค เป็นการมอบของขวัญพิเศษให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ชำระหนี้ได้ก่อนหรือตามกำหนดเวลา โดยดอกเบี้ยที่ชำระทุก 1,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 - 3 สิทธิ์ ยิ่งชำระเร็ว ยิ่งได้สิทธิ์เพิ่ม ซึ่งสิทธิ์ดังกล่าว จะนำมาจับเป็นรางวัลระดับภูมิภาคในทุกไตรมาสรวม 3 ครั้ง และจับรางวัลใหญ่ระดับประเทศอีก 1 ครั้ง รวมมูลค่ารางวัลกว่า 479 ล้านบาท ซึ่งการมอบโชคครั้งต่อไป กำหนดจับรางวัลในวันที่ 24 เมษายน 2567 จึงขอเชิญชวนลูกค้าที่ครบกำหนดชำระหนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวินัยในการชำระหนี้ ซึ่งนอกจากช่วยลดภาระหนี้ และได้ลุ้นรับโชคแล้ว ยังเป็นการรักษาเครดิตในการทำธุรกรรมทางการเงินของตนเองที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน