สวธ.เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินตอบแทนรายเดือนศิลปินแห่งชาติ รวม 3 เดือนภายในเดือนม.ค.นี้

กรณีตัวแทนศิลปินแห่งชาติ ร้องเรียนถึงการไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน 25,000 บาท ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ศิลปินบางคนได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่มีรายได้อื่นๆ มาจุนเจือครอบครัวนั้น

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้นำเสนอขอความเห็นชอบขอปรับวงเงินประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติมอีกจำนวน 39,220,200 บาท ต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ปรับประมาณการรายจ่ายฯ เพิ่มเติม ตามวงเงินดังกล่าวแล้ว จากนั้น สวธ. ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ วธ 0404.2/253 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2567 ไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อให้พิจารณา อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ตามวงเงินดังกล่าว และได้รับควาทเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นรายการค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม จำนวน 1,000,000 บาท และโครงการสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จำนวน 39,220,200 บาท เมื่อนำไปรวมกับประมาณการรายจ่ายที่อนุมัติให้แล้ว จำนวน 11,500,000.00 บาท รวมเป็นประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สำนักงบประมาณอนุมัติให้ทั้งสิ้น จำนวน 50,720,200.00 บาท

อธิบดีสวธ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สวธ.จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินตอบแทนรายเดือน รวม 3 เดือน ตั้งแต่ เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2566 และ ม.ค. 2567 ให้ศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ภายในเดือนมกราคม 2567 โดยด่วน ต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอให้ศิลปินทุกคน มั่นใจว่า สวธ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ต่อการดูแล การประสานงาน และการให้ความช่วยเหลือ ศิลปินในด้านต่างๆ ซึ่งยังคงให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างเต็มที่เหมือนที่ผ่านมา